Uzman Çavuş Okulları Kapatıldı Mı?

0

Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin bünyesinde yer alan ve rütbe olarak erlerin hemen üzerinde bulunan sınıftır uzman çavuşluk. Ülkemizde uzman çavuş olmak, aslında diğer askeri rütbe ve mesleki sınıflara göre çok çok daha zordur. Nitekim uzman çavuşlar hayatının büyük çoğunluğunu dağda, bayırda, sınır ötesi operasyonlarda, görevlerde ve çatışmalarda geçirmektedir. Keşif görevi ve sınır ötesi görevler gibi pek çok görevde ve operasyonda genellikle uzman çavuşlarla astsubaylar yer almakta ve bu mesleğin aslında en zorlayıcı, emek veren gücünü uzman çavuşlar sağlamaktadır. Ülkemizde uzman çavuş olmak isteyen ve bu mesleğe gönül vermiş pek çok genç vardır. Elbette günümüzde uzman çavuş olmak eskiye nazaran biraz daha zor. Çünkü mevcut konjektörde uzman çavuş okullarının birçoğunun kapatılması, uzman çavuş alımlarının azaltılması bunun yerine daha çok sözleşmeli er ve erbaş alımlarının arttırılması, uzman çavuş olmak isteyen bireyleri üzmektedir. Elbette uzman çavuş olmak sadece okulla olmamaktadır. Bunun yanı sıra askerliğini er olarak yaparken askerde kalmaya karar veren pek çok birey de uzman çavuş rütbesi ile kariyerine Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde devam etmektedir. Uzman çavuş okulları hakkında bilgi vermeden önce uzman çavuş olmanın şart ve niteliklerine bakarak bu mesleğin aslında ne denli zor ve ağır şartlar içerdiğini inceleyelim.

Nasıl Uzman Çavuş Olunur?

Mevcut konjektöre kıyasla eskiden uzman çavuş olmak için çeşitli sınav ve mülakatların ardından adayların girdiği uzman çavuş okulunda okuyarak, başarılı ve sağlam bir eğitimin ardından rütbe takılabiliyordu. Oysa günümüzde uzman çavuş okulları kapatıldığı için, uzman çavuş olmak isteyenler için alımlar genellikle duyuru ve kısa bir askeri eğitimin üzerine yapılmaktadır. Ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri, ihtiyaç duyduğu vakit, o yılın belirli dönemlerinde uzman çavuş, uzman erbaş, astsubay ve subay alımları hakkında duyurular yayınlamaktadır. Yayınlanan her bir duyuru kendi içerisinde birden farklı şart ve nitelikleri barındırmaktadır. Örneğin günümüzde sözleşmeli veya muvazzaf subay olmak isteyen birisi için mutlaka lisans mezunu olma şartı konulmuştur. Aynı şekilde sözleşmeli veya muvazzaf astsubay olmak isteyen bir birey için de en az muhakkak ön lisans mezunu olma şartı vardır. Uzman çavuş olmak ve uzman çavuş nitelikleri gibi pek çok imkandan yararlanabilmek için en az ortaöğretim (Lise) mezunu olmak yeterlidir. 

Uzman Çavuş Alım Duyuruları Ne Zaman

Uzman çavuş alım duyurularına başvuru yapan uzman çavuş adayları, alım için ikinci seçim aşamalarına çağrılarak burada çeşitli fiziki ve sözlü yeterlilik sınavına tabi olurlar. Çağrılan adaylar koşu, barfiks, mekik, sağlık testleri ve sözlü mülakatlardan oluşan sınavın akabinde adaylara verilen başarı ölçeğinde puana göre bir asil yedek sıralaması oluşturulur. Listenin hazırlanmasının ardından adaylar alacakları intibak ve 6 aylık askeri eğitimin ardından yemin edip, rütbe takar ve kariyerlerine uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve başlarlar.

Uzman Çavuş Okulları Kapatıldı Mı?

Türkiye’nin mevcut sistemine nazaran eski sisteminde 1 ila 2 yıllık uzman çavuş hazırlama okulları olurdu. Bu okullarda adaylara, gerek askeri, gerek muharebe ve mental eğitimler verilir ve adayların mezuniyet sonrasında katılacakları tüm operasyon ve görevlere hazırlıklı olması sağlanırdı. Günümüz konjektöründe sistem değişti ve artık uzman çavuş hazırlama okulları kapatıldı. Günümüzde uzman çavuş olmak isteyen bireyler sözleşmeli uzman çavuş olarak görev yapabileceği gibi er/erbaş olarak askerliğini yaparken uzman çavuş olarak askerlikte kalabilmektedirler. Uzman çavuş olmak isteyen bireyler bu iki alım türünden girebilirler. 

Uzman Çavuş Olma Şartları Nedir?

Pek çok fiziki ve mental yeterliliğe sahip olması beklenen Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinden uzman çavuşlar için Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu şartname aşağıdaki gibidir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
 • Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapmış/yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Md.28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.
 • Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak,
 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (25 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
 • Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2018) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),
 • Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • uzman çavuş olmak isteyen bireylerin terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 • Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,
 • Boy ve kilo oranları tablosunda (Tablo-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (Tablo-7) 80 ve üzeri not almış olmak,
 • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.)
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
 • Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.