Son Dakika
14 Kasım 2018 Çarşamba

Nasıl Uzman Çavuş Olurum ?

02 Ekim 2013 Çarşamba, 16:06
Nasıl Uzman Çavuş Olurum ?

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN ÇAVUŞ TEMİN EDİLECEKTİR.

2013 YILI UZMAN ÇAVUŞ TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının Uzman Çavuş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olanlar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.

2. Temin faaliyeti, TABLO-2’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular, www.kkk.tsk.tr genel ağ (İnternet) adresinden 01 Ocak – 16 Eylül 2013(saat 17:00) tarihleri arasında yapılacaktır.

3. 2013 yılı içinde yapılan ön başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır (Aday, 2013 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise ön başvurusu 2013 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara çağrılabilecektir.) 2013 yılı içerisindeki başvurular 16 Eylül 2013(saat 17:00) itibarıyla sona erecektir.

4. Kontenjanın sınırlı ve adayların ön başvuru önceliğine göre seçim aşaması sınavlarına çağrılacak olması nedeniyle; adayların erken zamanda ön başvuru yapması ve planlanan günde sınavlara iştirak etmesi kendi yararlarına olacaktır.

5. Çağrı yapıldığı halde seçim aşaması sınavlarına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacaktır. Bu adayların sınavlara çağrılabilmesi için yeniden ön başvuru yapması gerekecektir. Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacak olanlar, sınav tarihinden önce K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na dilekçe vermek suretiyle (Mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda.) müteakip sınavlara planlanabilecektir.

6. Uzman Çavuş ön başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

7. Ön başvuruları uygun olan adayların yazılı sınavı, kayıt kabul işlemleri, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi (FKYT) ve mülakatları K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)nda icra edilecek, adayların bu seçim aşaması işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak ve başarılı olan adaylar, hastaneye (rapor almak üzere) sevk edilecektir. (Yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, FKYT ve mülakat tarihleri www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır. Adaylara, posta ile tebligat yapılmayacaktır.)

8. 01-10 Ocak 2013 tarihleri arasında başvuru yapan ve “terhis olmuş” adaylardan tercihinde Piyade/Komando olanlar (idarece belirlenen sayı kadar); 14-20 Ocak 2013 tarihleri arasında seçim aşaması sınavlarına çağrılacak ve söz konusu temin, sadece komando adaylarının temini olarak icra edilecektir. (Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan ve sevk edildiği asker hastanesinden de “Sağlam, Komando Uzman Erbaş Olur” sağlık raporunu alan, idarece belirlenen sayı kadar aday, 17 Şubat 2013 tarihinde sınıf okulu/eğitim merkezine çağrılacaktır. Bu adaylardan müteakip dönemlerde başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin işlemleri (Güvenlik soruşturması vb.), hangi aşamada olursa olsun sonlandırılacaktır. Seçim aşamalarında başarılı olup da çağrılmayan adayların hakları ise saklı kalacak ve müteakip dönemler için tebligat yapılacaktır. Ayrıca müteakip temin dönemlerinde de “komando adayı uzman çavuş temini” yapılabilecektir.)

9. Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmayınız. Başvuru formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU ESASLARI

1. BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve alımı yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere sahip olmak,

ç. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (01 Ocak 2010 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 tarihi ve sonrasında doğanlar),

e. Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,
f. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya Uzman Erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

g. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak,
ğ. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

h. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu 148’inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

ı. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-3) 80 ve üzeri not almış olmak [Örneği KKY 51-3(B) K.K. Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır.],
i. Güvenlik soruşturması uygun olmak,

j. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden Komando Uzman Erbaş adayı seçilenler için “Komando Uzman Erbaş Olur”, diğer sınıflar için “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

k. Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak.

NOT-1: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.
2. ÖN BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Adaylar ön başvurularını 01 Ocak – 16 Eylül 2013(saat 17:00) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ (İnternet) adresinden çevrimiçi (Online) olarak yapacaktır.

b. Adayların çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu T.C.Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

c. Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

NOT-1: Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru işlemleri ise “seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)na geldiklerinde” yapılacaktır.
NOT-2: Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecektir.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

a. Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-3(B) Uzman Erbaş Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-ǒsinde belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil.) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. 79 ve altı not almış olanların nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

b. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, ön başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilerek, ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

c. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

ç. Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(1) Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,

(2) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir.

4. ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

Ön başvurusu kabul edilen adaylara seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak; ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile 10 Ocak 2013 tarihinden itibaren bilgilendirme yapılabilecektir. (İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinde (Muhtemel tarihler TABLO-2’dedir.) çağrılacaktır.) Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

1. GENEL ESASLAR:

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)nda aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir.

a. Yazılı sınav,

b. Başvuru evraklarının incelenmesi / kayıt kabul faaliyetleri,

c. Ön sağlık muayenesi,

ç. Fiziki kabiliyet yeterlilik testi,

d. Mülakat,

e. Sağlık raporu / Güvenlik soruşturması işlemleri.

3. YAZILI SINAV / BAŞVURU EVRAKLARININ İNCELENMESİ / KAYIT KABUL FAALİYETLERİ, ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ (FKYT) VE MÜLAKAT:

Ön başvuruları uygun olan adayların yazılı sınav / başvuru evraklarının incelenmesi / kayıt kabul faaliyetleri, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testleri (FKYT) ile mülakatları K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)nda icra edilecektir.

a. Yazılı Sınav Uygulama Esasları:

(1) Ön başvurusu kabul edilenler yazılı sınava alınacaktır.

(2) Yazılı sınavda; sözel (Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi, kompozisyon vb.) ve sayısal (temel matematik, dört işlem vb.) konulardan toplam yedi soru sorulacaktır. Yazılı sınav sonuçları mülakat esnasında değerlendirilecektir.

b. Başvuru Evraklarının İncelenmesi / Kayıt Kabul Faaliyetlerinin Uygulama Esasları:

Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir.) Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara, getirdikleri belgelerin fotokopileri (adayın kendisine veya adresine) iade edilmeyecektir.

(1) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TABLO-6): Güvenlik soruşturmasına esas olan form, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu doldurma talimatına (TABLO-7) uygun, üç suret bilgisayar ortamında doldurulmuş olarak getirilecek,

(2) Ön Başvuru Belgesi: Genel ağdan (İnternet) yapılan ön başvurunun bilgisayar çıktısı,

(3) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için KKY 51-3(B) Uzman Erbaş Yönergesi EK-ǒsinde belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre tanzim edilen nitelik belgesi (TABLO-3), nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır.

(4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (Askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve bir adet fotokopisi.

(5) Öğrenim Diploması:
(a) Lise Diploması:
(ı) Aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi getirilecek veya,

(ıı) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak getirecek (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir.) veya,
(ııı) Lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını getirecektir.
(b) Yüksek Okul Mezunları için Lise Diploması ile Birlikte;
(ı) Mezun olduğu yüksek okul diplomasının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi veya,

(ıı) Yüksek okul diplomasının noter onaylı sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi veya,

(ııı) Yüksek okul diplomasının yüksekokul onaylı sureti getirilecektir.

(6) Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi,

(7) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitirenler;
(ı) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü arkalı fotokopisini veya,
(ıı) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir.).

(8) Ehliyet: Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri,

(9) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 12 adet vesikalık fotoğraf.

(10) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı Olanlar: İlgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisi getirilecektir.

b. Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları:

(1) Ön sağlık muayenesi; bu konuda görevlendirilen tabip tarafından yapılacaktır.

(2) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet testine alınacaklardır. Ön sağlık muayenesinde;

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

(b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,

(c) Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususlarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

(ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır.

(3) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülecektir (TABLO-4).

c. Fiziki Kabiliyet Testi Uygulama Esasları:

(1) Fiziki kabiliyet testi; bir beden eğitimi öğretmeni ile yeteri kadar subay veya astsubaydan oluşan heyet tarafından, ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylara muayeneyi müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.

(2) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılınabilinecektir.)

(3) Adaylar; mekik koşusu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulacaklardır. FKYT standartları TABLO-5’dedir.

(4) Adaylar, her bir branştan puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacaklar; bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde eleneceklerdir.

(5) Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.

(6) Adayların FKYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

(7) FKYT’ye giren adaylar, “herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını da kabul etmiş” sayılacaklardır. Bu nedenle önemli rahatsızlığı bulunan adayların FKYT’ye girmemesi kendi yararlarına olacaktır. (Sağlık durumu nedeniyle FKYT’ye girmeyen/giremeyen adayların işlemleri sonlandırılacaktır.)

ç. Mülakat Uygulama Esasları:
(1) Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

(2) Mülakat, kayıt kabul ve yazılı sınav aşamasından sonra aynı gün uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 40 puan üzerinden 28’dir.(100 puan üzerinden 70’tir.) Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(3) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir.

3. DEĞERLENDİRME:

a. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle öncelikle idarenin ihtiyaçları, müteakiben adayların tercihleri dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda asil/yedek olarak yerleştirilecektir.

b. Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Bu puanın; %30’unu yazılı sınav, %40’ını mülakat ve %30’unu FKYT notu oluşturacaktır.

4. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU / GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir.

b. Halen silahaltında bulunan adaylara, sınavlar süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında izin verilecektir.

c. Adaylar, seçim aşaması sınavlarına gelirken haklarında yapılacak olan güvenlik soruşturmasına esas TABLO-6’daki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu TABLO-7’deki doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında doldurmuş şekilde ve üç suret olarak getireceklerdir.

ç. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir.

d. Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır.

e. Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları “Uzman Erbaş Olur/Olamaz, Sürücü Olur/Olamaz, Komando Olur/Olamaz, Paraşütle Atlar/Atlayamaz” kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden veya posta yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na teslim edeceklerdir.

f. “……olamaz” kararlı sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde itiraz dilekçesi ile şahsen veya posta yoluyla (İki adet fotoğraf, iki adet nüfus cüzdan fotokopisi, ön bildirim belgesinin iki adet fotokopisi ve ön bildirim belgesinin aslı ile birlikte) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabileceklerdir. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak; olumlu ise aday, yine K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca başka bir asker hastanesine (Hakem hastanesine) sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır. (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.)

NOT-2: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların (“Uzman Erbaş Olur / Sürücü Olur / Komando Olur” kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini sınav merkezine teslim etmeyenlerin) işlemleri sonlandırılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1. BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Tebligatlar www.kkk.tsk.tr adresinde yapılacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS) / elektronik posta ile yapılacağından; adayların www.kkk.tsk.tr sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını / elektronik posta adreslerini (E-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodu doğru olarak doldurulmalıdır. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Sınavlar sonrasında da olsa.) mutlaka başvuru formunda güncelleme yapınız.

ç. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

e. Temin faaliyet takvimi ve sınıf/branş kontenjanları, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

f. Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir.

2. ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

a. KİMLİK BİLGİLERİ:

(1) T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

(2) ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında ad bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde ad bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

(3) SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında soyadı bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde soyadı bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

(4) BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

(5) ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

(6) DOĞUM TARİHİ:

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

(7) DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(8) DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(9) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(10) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(11) NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

(12) CİLT NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

(13) AİLE SIRA NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

(14) SIRA NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız.
“Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

(15) MEDENİ HAL:

Evli olanlar “EVLİ”, bekâr olanlar “BEKÂR”, dul olanlar ise “DUL” seçeneğini işaretleyecektir.

Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

b. AİLE BİLGİLERİ:

(1) BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

(2) ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

(3) BABA EĞİTİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

(4) ANNE EĞİTİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

(5) GAZİ VEYA ŞEHİT ÇOCUĞU MUSUNUZ ?:

Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.

Aile bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak iletişim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

c. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

(1) SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde “Adres Kayıt Sistemine” kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.

(2) POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

(3) İL:

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

(4) İLÇE:

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

(5) E-POSTA (E-MAIL) ADRESİ:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.

(6) TELEFON NUMARASI (CEP TELEFONU):

Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır.
Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

(7) TELEFON NUMARASI (EV TELEFONU):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

İletişim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak eğitim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

ç. EĞİTİM BİLGİLERİ:

(1) EĞİTİM DURUMU:
Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. (Eğitim durumunuz lise mezunu değil, ancak 2013 yılı içinde herhangi bir liseden mezun olabilecek durumda iseniz; mezun olduktan sonra başvuru yapınız.)

(2) LİSE TÜRÜ (Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır.):

Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.

(3) LİSE BÖLÜMÜ (Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır.):

Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

(4) EHLİYET:
Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız, kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

Eğitim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak askerlik bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

d. ASKERLİK BİLGİLERİ:

(1) ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

(2) ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:

Müracaat tarihinde, halen silâhaltında bulunan adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

(3) TERHİS TARİHİ:

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silahaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

(4) TERTİBİ:

Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabî olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1990/4, K/D 329).

(5) GÖREV YAPILAN KUVVET:

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

(6) ASKERLİK YAPILAN SINIF:

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

(7) ASKERLİK YAPILAN BRANŞ:

Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

(8) RÜTBE:

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silâhaltında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz.

(9) BİRLİK ADRESİ:

Hâlen silâhaltında bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazınız.

(10) BİRLİK İLİ:

İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

(11) BİRLİK İLÇESİ:

İlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz.

Askerlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak tercih bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

e. TERCİHLER:

(1) TERCİH ETTİĞİ SINIF/BRANŞ:

Adaylar “piyade/komando” ve “diğer sınıflar” olmak üzere iki tercih yapabileceklerdir. Piyade/komando branşı kontenjanının diğer sınıf ve branşlara göre daha fazla olması nedeniyle; piyade/komando branşını tercih eden adayların kontenjana girme ihtimali daha yüksektir. Piyade/komando sınıfını tercih eden adaylara seçim aşamasına çağırmada ve göreve başlamada öncelik verilecektir. (TABLO-1’E BAKINIZ). (Adayların tek tercih yapmaları hâlinde, tercihi dışındaki sınıf/branşlara yerleştirilme imkânları ortadan kalkmaktadır. Bu nedenlerle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adayların mutlaka iki tercih yapması gerekmektedir.)

(2) ADLİ SİCİL KAYDI:

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askerî yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. (Mahkeme kararı sınavlara gelirken getirilecektir.)

(3) ŞUBAT/MART 2013 TARİHLERİNDE BAŞLAYACAK OLAN PİYADE/KOMANDO KURSUNA KATILMA İSTEĞİ:

Şubat/Mart 2013 tarihlerinde başlayacak olan Piyade/Komando kursuna katılma istiyor iseniz evet, istemiyorsanız hayır seçeneğini işaretleyiniz.(Tercihlerinde Piyade/Komando olan adaylar için dikkate alınacaktır. )

ÖNEMLİ NOT:

1. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra ”ONAY” sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

2. Ön Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

3. Mevcut ön başvuru bilgilerinizi, “Ön Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Ön Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz “Aday Numaramı Unuttum” seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları
(0 312) 562 11 11
(4735 – 4739)
Başvuru koşulları, müracaatlar, sınav merkezi ile ilgili sorular için.
(0 312) 411 61 52
(0 312) 411 61 56
Özlük hakları ile ilgili sorular için.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cccc Tasarım ve Programlama: gjy6ıj67ıjj